Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału – Dr n. med. Krzysztof Ulbrich       

Pielęgniarka oddziałowa –  Danuta Dobroszek

                        Kontakt:

                        Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.249

                        Lekarze: wew.253

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy :

 1. Organizacja i nadzór nad pracą zespołu reanimacyjnego oraz prowadzenie kompleksowego postępowania reanimacyjnego na terenie szpitala;
 2. Prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie;
 3. Współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych
  z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów;
 4. Kwalifikowanie do zabiegów planowych;
 5. Przeprowadzanie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie bólu pacjentów szpitalnych niezależnie od jego przyczyny;
 6. Opiekowanie się chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń
  w czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu oddychania oraz krążenia;
 7. Współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych;
 8. Szkolenie lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie anestezjologii
  i intensywnej opieki medycznej;
 9. Pełnienie dyżurów anestezjologicznych;
 10. Współdziałanie w leczeniu chorych na innych oddziałach szpitala;
 11. Szkolenie lekarzy stażystów;
 12. Szkolenie lekarzy odbywających staże specjalizacyjne w oddziale;
 13. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej w postaci ksiąg: znieczuleń, zabiegowych, narkotyków, krwiolecznictwa, raportów lekarskich i pielęgniarskich i innych.
 14. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach, zjazdach naukowych.