ZPO

Kierownik Oddziału – Lek. med. Przemysław Sosnowski 

Pielęgniarka oddziałowa – Elżbieta Biegańska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Jest to zakład stacjonarny, udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewniający kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenia, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i ich rodzin.

W związku z rozpoczęciem od dnia 01.07.2017 r. realizacji świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Szpital w Łasku zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Jednocześnie informujemy, że pacjent do ZPO przyjmowany jest na podstawie skierowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych Dz. U. 2012 poz. 731):

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Świadczeniobiorca. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego w przypadku gdy Świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późno zm.). Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego. Do skierowania świadczeniobiorca załącza: zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy, karty informacyjne pobytu szpitalnego. Na podstawie złożonych dokumentów lekarz konsultant wydaje opinię o zasadności przyjęcia pacjenta do ZPO.
 2. Kierownik ZPO zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do ZPO o terminie przyjęcia do Zakładu.
 3. Do ZPO może zostać przyjęty pacjent, który w skali Barthel został sklasyfikowany na poziomie 0-40 punktów oraz pacjent, który otrzymał 6 pkt lub mniej w ocenie stanu samoobsługi.
 4. Czas pobytu w ZPO jest ograniczony i uzależniony od skali Bartel, która wykonywana jest co miesiąc. W przypadku oczekiwania na Dom Pomocy Społecznej może on ulec przedłużeniu.
 5. Każda osoba skierowana do ZPO zostaje wpisana na listę oczekujących.
 6. Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta do ZPO są: choroba zakaźna, stan układu krążenia i oddechowego w okresie niewydolności kwalifikującej się do zastosowania opieki intensywnej, choroby psychiczne.

Pobyt pacjenta w ZPO jest odpłatny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych Dz. U. 2012 poz. 731):

 1. Osoba przebywająca w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 2. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
 3. Miesięczna opłata w ZPO osoby skierowanej ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
 4. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w ZPO.
 5. Pierwszą opłatę za pobyt w ZPO należy wnieść w terminie 10 dni po upływie miesiąca.

Kolejnych wpłat dokonywać należy po upływie każdego kolejnego miesiąca pobytu.

 Personel medyczny i socjalny ZPO:

            Ramowy rozkład dnia w zakresie samoobsługi i pielęgnowania chorych w ZPO:

– godz. 7.00 – 8.00        toaleta poranna podopiecznych ZPO, pomiar parametrów
– godz. 8.00 – 14.00   kąpiel pacjentów wyznaczonej harmonogramem sali, pobieranie materiału do badania
– godz. 8.00 – 8.30       rozdawanie leków, podanie insulin, wykonanie zleceń lekarskich
– godz.  8.30 – 9.30               śniadanie
– godz. 10.00 – 12.00zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacja chorych, wizyta lekarska, terapia zajęciowa
– godz. 12.00 – 13.00obiad
– godz. 13.00 – 15.00terapia zajęciowa
– godz. 15.00 – 16.00podwieczorek
– godz. 16.00 – 18.00zabiegi pielęgnacyjne
– godz. 18.00 – 19.00   kolacja
– godz. 19.00 – 22.00  toaleta wieczorna
 – godz. 22.00  – 6.00   cisza nocna

                              

Lista plików do pobrania:

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu Szpitala w Łasku.

W naszym ZPO istnieje również możliwość pobytów płatnych, według cennika poniżej.