POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Ochrona danych osobowych

1.      Informacje ogólne

a.       Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony internetowej http://www.szpitalwlasku.pl jest :

Szpitale Powiatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z którą można się skontaktować:

pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Warszawska 62A. 98-100 Łask,

telefonicznie pod numerem: 43 675 21 92, fax 43 676 11 99,

e-mailowo pod adresem: sekretariat@szpitalwlasku.pl

b.      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się możesz się skontaktować poprzez e-mail: iod@centrumdializa.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany.

c.       Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane celem przetwarzania, a ponadto przepisami prawa związanymi m. in. z potencjalnym okresem dochodzenia roszczeń;

d.      Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z newslettera, formularza kontaktowego, nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej;

e.       Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;

2.      Cele i zakres przetwarzania danych osobowych:

a.       Newsletter (w przypadku uruchomienia funkcjonalności)

                                                              i.      w celu zapisania się do newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail;

                                                            ii.      celem przetwarzania danych jest przesyłanie newslettera;

                                                          iii.      pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dene dotyczą;

b.      Formularz kontaktowy

                                                              i.      w celu skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;

                                                            ii.      celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;

                                                          iii.      pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy korzystaniu z formularza, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;

c.       Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

                                                              i.      w celu skontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie co najmniej adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;

                                                            ii.      celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;

                                                          iii.      pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona poprzez sam fakt nadania wiadomości, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;

3.      Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.       prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.      prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f.       prawo uzyskania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) lub przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi;

g.      prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;

i.        jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania.

                                                              i.      w tym celu wskaż nam sposób, w jaki chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę (np. e-mail);

                                                            ii.      jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie udzielenia odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.

4.      Odbiorcy danych osobowych

a.       dane osobowe powierzamy jedynie naszym podwykonawcom i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz poczty elektronicznej, co dotyczy w szczególności właściciela serwera na którym zlokalizowane są dane strony internetowej http://www.szpitalwlasku.pl oraz poczty elektronicznej administratora danych;

b.      podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;

c.       przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

II. Polityka cookies

1.      Strona internetowa http://www.szpitalwlasku.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.       dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c.       dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.      W ramach strony internetowej http://www.szpitalwlasku.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5.      W ramach strony internetowej http://www.szpitalwlasku.pl mogą być stosowane ponadto następujące rodzaje plików cookies:

a.        „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c.       pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d.       „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e.        „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7.      Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony http://www.szpitalwlasku.pl.

8.      Strona internetowa http://www.szpitalwlasku.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych. Są to w szczególności pliki związane z takimi narzędziami jak Google Analytics, Jetpack oraz wtyczki WordPress, Yoast SEO.