Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych

W związku z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, informujemy, że:

Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych są możliwe przy zachowaniu następujących zasad:

1. jednoczasowo odwiedziny możliwe są  przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby (ze względu na stan zdrowia)

2. w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz konieczności regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach ustala się godziny odwiedzin pomiędzy 10.00- 18.00

3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

4. Osoby odwiedzające niezwłocznie po wejściu na salę chorych zobowiązane są do umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk .

5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca zobowiązana jest (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.

7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów)- wtedy decyzje podejmuje kierownik danego oddziału szpitalnego.

8. Czas trwania pojedynczej wizyty u pacjenta nie powinien być dłuższy niż 2 godziny..

6. Personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

Łask, dnia 23.05.2022 r.